School of Sufi Teaching

சூஃபி கற்பித்தல் பள்ளி

நக்ஷ்பாண்டி, முஜாதிடி, சிஷ்டி, காதிரி & ஷாதிலி பயிற்சிகள்

School of Sufi Teaching

Support the Sufi School
Sufi School is a non-profit charity involved in creating awareness about Sufism and providing authentic Sufi teachings to sincere seekers.

All the teachings are given free of cost and students are not charged for attending our weekly gatherings for teaching, mentoring, discussions and group practices.

Our activities are carried out through voluntary donations. We request you to donate generously to support our work. Any amount of donation to help us to continue this good work will be appreciated and thankfully accepted.

PayPal
Use PayPal to send a donation to the School of Sufi Teaching.

A PayPal account is not mandatory, credit cards are accepted as well.

Amazon Smile
Select the School of Sufi Teaching as your charity on Amazon.

Amazon will donate 0.5% of any purchases you make to us, without any extra cost to you.

Wire transfer
Name: School of Sufi Teaching
Account Number: 11397222
Sort Code: 40-03-16
Bank: HSBC UK
Address: 85 Lewisham High Street, Lewisham, London SE13 6BE
IBAN: GB47HBUK40031611397222
BIC: HBUKGB4140T

எமது ஞான குருமார்களின் பரம்பரை

ஓர் ஆசிரிய-மாணவர் உறவு மூலம் சூஃபி போதனைகள் தொடங்குகிறது. ஒவ்வொரு ஆசிரிய-மாணவத் தொடர்பும், ஒரு சங்கிலியின் இணைப்பாக உருவாகி, பெருமானார் முஹம்மது (ஸல்) அவர்கள் வரைச் சென்றடையக்கூடிய, உறுதியான, நம்பகமான சூஃபித் தொடருடன் பொருத்தப்படுகிறது. இந்த “துவக்கச் சங்கிலி” அல்லது சில்சிலா என்பதே ஷஜ்ரயே தய்யிபா (ஞான குருப் பரம்பரை) என்றழைக்கப்படுகிறது.

சூஃபி போதனைப் பள்ளியின் ‘சில்சிலா’, இத்தொடரின் தற்போதைய ஞானாசிரியர், ஷேக் ஹாமித் ஹஸன் அவர்களில் தொடங்கி, பிரபல ஐந்து சூஃபித் தொடர்களான நக்ஷ்பந்தி, முஜத்திதி, சிஷ்தி, ஷாதிலி மற்றும் காதிரி ஆகியவைகளின் மூலம் பெருமானார் நபி (ஸல்) அவர்கள் வரைச் சென்றடைகிறது.

Prophet Muhammad
(s.a.w.s)
|

Naqshbandi
Chishti
Shadhili
Qadiri
Hazrat Abu Bakr as-Siddiq
|
Hazrat Salman Farsi
|
Hazrat Qasim Bin Muhammad Bin Abu Bakr
|
Hazrat Imam Jafar as-Sadiq
|
Hazrat Shaykh Abu-Yazid Tayfur Bistami
|
Hazrat Abu al-Hasan ‘Ali ibn Ahmad Kharaqani
|
Hazrat Abu Ali Farmadi Tusi
|
Hazrat Abu Ya’qub Yusuf al-Hamadani
|
Hazrat Khwajah ‘Abd al-Khaliq Ghujduwani
|
Hazrat Mawlana ‘Arif Riwgari
|
Hazrat Khwajah Mahmud Abu al-Khayr Anjir Faghnawi
|
Hazrat ‘Azizan ‘Ali Ramitani
|
Hazrat Mawlana Muhammad Baba Sammasi
|
Hazrat Sayyid Amir Kulal
|
Hazrat Khwaja Muhammad Baha’uddin Shah Naqshband
Hazrat ‘Ali ibn Abu Talib
|
Hazrat Hasan Basri
|
Hazrat Abu al-Fadl ‘Abd al-Wahid ibn Zayd
|
Hazrat Abu al-Fayd Fudayl Ibn Iyad
|
Hazrat Ibrahim ibn Adham Balkhi
|
Hazrat Khwajah Sadiduddin Hudhayfa Mar’ashi
|
Hazrat Khwajah Aminuddin Abu Hubayrah Basri
|
Hazrat Khwajah Mamshad ‘Ulw Dinawri
|
Hazrat Khwajah Abu-Ishaq Shami Chishti
|
Hazrat Khwajah Abu Ahmad Abdal Chishti
|
Hazrat Khwajah Abu Muhammad ibn Abu Ahmad
|
Hazrat Khwajah Abu-Yusuf Chishti
|
Hazrat Muhammad Mawdud Chishti
|
Hazrat Hajji Sharif Zindani
|
Hazrat Khwajah ‘Uthman Harvani
|
Hazrat Khwaja Mu’inuddin Chishti
|
Hazrat Qutbuddin Bakhtiyar Kaki
|
Hazrat Fariduddin Mas’ud Ganj-i Shakar
|
Hazrat Khwajah Nizamuddin Awliya’
|
Hazrat Nasiruddin Chiragh-i Delhi
|
Hazrat Kamaluddin ‘Allama
|
Hazrat Sirajuddin
|
Hazrat ‘Ilmuddin
|
Hazrat Mahmud
|
Hazrat Jamaluddin
|
Hazrat Hasan
|
Hazrat Muhammad
|
Hazrat Muhammad Yahya Madani
|
Hazrat Mawlana Kalimullah Jahanabadi
|
Hazrat Mawlana Nizamuddin
|
Hazrat Mawlana Fakhruddin
|
Hazrat Mawlana Shah Niyaz Ahmad
|
Hazrat Mawlana Shaykh Miskin
|
Hazrat Mawlana Nijabet ‘Ali Shah
|
Hazrat Abu-Hamid Karim Bakhsh
Hazrat ‘Ali ibn Abu Talib
|
Hazrat Imam al-Hasan
|
Hazrat Shaykh Abu Muhammad Jabir
|
Hazrat Shaykh Sa’id Qirwani
|
Hazrat Shaykh Fatih Mas’udi
|
Hazrat Shaykh Abu Muhammad Saa’d
|
Hazrat Shaykh Abu Muhammad Sa’id
|
Hazrat Shaykh Abu al-Qasim Mirwani
|
Hazrat Shaykh Abu Is’haq Ibrahim Basri
|
Hazrat Shaykh Zaynuddin Mahmud Qazwini
|
Hazrat Shaykh Shamsuddin
|
Hazrat Shaykh Tajuddin
|
Hazrat Shaykh Abu al-Hasan Ali
|
Hazrat Shaykh Fakhruddin
|
Hazrat Shaykh Taqiuddin Sufi
|
Hazrat Shaykh Abd ar-Rahman Madani
|
Hazrat Shaykh ‘Abd as-Salam ibn Mashish
|
Hazrat Shaykh Nuruddin Abu al-Hasan Shadhili
uwaysi
connection
Hazrat ‘Ali ibn Abu Talib
|
Hazrat Imam Husayn
|
Hazrat Imam ‘Ali Zayn al-‘Abidin
|
Hazrat Imam Muhammad Baqir
|
Hazrat Imam Ja’far as-Sadiq
|
Hazrat Imam Musa al-Kazim
|
Hazrat Imam Ali Rida ibn Musa al-Kazim
|
Hazrat Ma’ruf Karkhi
|
Hazrat Sari Saqati
|
Hazrat Junayd Baghdadi
|
Hazrat Shaykh Abu Bakr Shibli
|
Hazrat Shaykh ‘Abd al-‘Aziz Tamimi
|
Hazrat Abu al-Fadl ‘Abd al-Wahid Tamimi
|
Hazrat Abu al-Farah Tartusi
|
Hazrat Abu al-Hasan Farshi
|
Hazrat Abu Sa’id al-Mubarak Mukharrami
|
Hazrat Shaykh ‘Abd al-Qadir Jilani
uwaysi
connection

Hazrat Khwajah ‘Ala’uddin al-Attar
|
Hazrat Mawlana Ya’qub al-Charkhi
|
Hazrat Khwajah ‘Ubaydullah Ahrar
|
Hazrat Mawlana Muhammad az-Zahid Wakhshi
|
Hazrat Mawlana Darwish Muhammad
|
Hazrat Mawlana Muhammad Khwajah Amkanagi
|
Hazrat Khwajah Muhammad Baqibillah
|
Hazrat Imam Rabbani Shaykh Ahmad Faruqi Sirhindi
Mujaddidi
Hazrat Adam Banuri
|
Hazrat Sayyid Abdullah Akbarabadi
|
Hazrat Shah ‘Abd ar-Rahim
|
Hazrat Shah Waliullah
|
Hazrat Shah ‘Abd al-Aziz
|
Hazrat Sayyid Ahmad Shahid
|
Hazrat Sufi Nur Muhammad
|
Hazrat Sufi Fateh ‘Ali Uwaysi
|
Hazrat Mawlana Ghulam Salmani
uwaysi
connection

|
Hazrat Sayyid Abdul Bari Shah
|
Hazrat Hafiz Hamid Hasan ‘Alawi
|
Hazrat Muhammad Sa’id Khan
|
Hazrat Azad Rasool
|
Hazrat Hamid Hasan
Total
0
Shares
முந்தையது

ஹஜ்ரத் ஆசாத் ரசூல் (ரஹ்)

அடுத்தது

இதயத்தை முன்னோக்கித் திரும்புதல்

தொடர்புடைய இடுகைகள்
மேலும் வாசிக்க

ஹஜ்ரத் ஆசாத் ரசூல் (ரஹ்)

ஹஜ்ரத் ஆசாத் ரசூல் (ரஹ்) அவர்கள், இந்தியாவின் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில், உதய்ப்பூருக்கு அருகில் காங்குருலி எனும் நகரில் கி.பி.1920 ஆம் ஆண்டு பிறந்தார்கள். சிறு வயதிலிருந்தே ஆன்மீக ஈடுபாடுகளில் வலுவான ஆர்வமுடையவர்களாகக் காணப்பட்டார்கள். அன்னாரின் வளரும் மனம், விரைவிலேயே, எளிதில் புரியவைக்க இயலாத கேள்விகளால் சூழ்ந்து கொண்டது. “மனித உடல் மற்றும் மன ரீதியான அனுபவங்களுக்கப்பால்,…
மேலும் வாசிக்க

ஹஜ்ரத் ஹாமித் ஹஸன் (ரஹ்)

ஹஜ்ரத் ஹாமித் ஹஸன் (ரஹ்) அவர்கள், கி.பி. 1870 க்கும் 1871 க்குமிடையில், உ.பி.மாநிலத்தில், ஆஜம்கார் எனும் ஊரில் பிறந்தார்கள். அவர்களின் தந்தையார் மியான் கரீம் பக்ஷ் என்பவர்கள், சிஷ்தி ஷெய்கு மவ்லானா நிஜாபத் அலி ஷாஹ் (ரஹ்) அவர்களின் சீடராவார்கள். ஹஜ்ரத்தின் தாயார், மிகுந்த ஆன்மீக ஈடுபாடு உடையவர்களாகவும், அதே ஷெய்குடைய சீடராகவும் திகழ்ந்தார்கள்.…
மேலும் வாசிக்க

ஹஜ்ரத் ஸய்யித் அப்துல் பாரி ஷாஹ் (ரஹ்)

ஹஜ்ரத் ஸய்யித் அப்துல் பாரி ஷாஹ் (ரஹ்) அவர்கள், மிகப் பெரும் ஞானியாகவும், உண்மையான ‘இன்ஸானே காமில்’ எனப்படும் பரிபூரண மனிதப் புனிதராகவும் இருந்தார்கள். சூஃபித்துவ சிந்தனை மற்றும் நடவடிக்கைகளுக்கு அன்னார் வழங்கிய பங்களிப்பும், முக்கியத்துவமும், அகிலமெங்கும் அதிகமதிகம் அங்கீகரிக்கத் தக்கதாக இருக்கின்றது. இந்தியாவின் வங்காள மாகாணத்தில், பால்காடி எனும் கிராமத்தில் கி.பி.1859 ல் ஹஜ்ரத்…
மேலும் வாசிக்க

ஷாதிலி

ஷேக் அபுல் ஹஸன் ஷாதிலி (கி.பி.1196/1197-1258) அவர்களின் பெயரிலிருந்தே ‘ஷாதிலி தரீகா’ பெயர்பெற்றுக் கொண்டது. வடக்கு மொரோக்கோவில், ஸியூட்டா எனும் நகருக்கருகில் “கிமாரா” எனும் சிற்றூரில், ஒரு விவசயத் தொழிலாளிக் குடும்பத்தில் அன்னார் பிறந்தார்கள். அன்னார் இஸ்லாமியச் சட்டவியலை (ஃபிக்ஹ்) ஃபெஸ் (Fez) எனும் நகரில் சிறந்து விளங்கும் கராவிய்யின் பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்றார்கள். தொடர்ந்து அன்னார் பல நாடுகளுக்கும்…