School of Sufi Teaching

സ്‌കൂൾ ഓഫ് സൂഫി ടീച്ചിംഗ്

നഖ്‌ഷബന്ദി, മുജദ്ദിദി, ചിശ്തി, ഖാദിരി, ഷാദിലി പരിശീലനങ്ങൾ

School of Sufi Teaching

Support the Sufi School
Sufi School is a non-profit charity involved in creating awareness about Sufism and providing authentic Sufi teachings to sincere seekers.

All the teachings are given free of cost and students are not charged for attending our weekly gatherings for teaching, mentoring, discussions and group practices.

Our activities are carried out through voluntary donations. We request you to donate generously to support our work. Any amount of donation to help us to continue this good work will be appreciated and thankfully accepted.

PayPal
Use PayPal to send a donation to the School of Sufi Teaching. You can also add a payment reference.

If you don't have a PayPal account, use this link to make a donation via credit card.

Wire transfer
For transfers in the UK (in GBP) use the details below.

Name: The School of Sufi Teaching
Account Number: 11397222
Sort Code: 40-03-16
Bank: HSBC UK

International transfers
Preferred option for cheap international transfers: Send money to our WISE account.

സൂഫിസത്തിന്‍റെ ഉത്ഭവം

സൂഫിസത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൗരസ്ത്യചിന്തകന്മാർ (ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ) വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗ്രീക്ക് തത്ത്വചിന്തയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നാന്നെന്നു ചില എഴുത്തുകാർ വാദിക്കുന്നു. ഈ അനുമാനത്തെ പിന്താങ്ങാൻ കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലാ പ്രൊഫസർ ആർ.എ. നിക്കോൾസൺ സൂഫികളുടെയും ഗ്രീക്ക് തത്ത്വചിന്തകരുടെയും കൃതികൾ തമ്മിലുള്ള സമാനതകൾ ഉദ്ധരിച്ചു. ഭാരതീയ വേദാന്തത്തിൽ നിന്നോ ബുദ്ധമതത്തിൽ നിന്നോ ആണ് സൂഫിസം ഉരുത്തിരിഞ്ഞതെന്ന് മറ്റ് ചില എഴുത്തുകാരും വാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളെല്ലാം തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ തത്വങ്ങൾക്ക് സമാനതയുണ്ട് എന്നത് കൊണ്ട് അത് സമാനമായ മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടുവന്നതാണ് എന്ന് തീർത്തും തെളിയുന്നില്ല.

സൂഫിസത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൗരസ്ത്യചിന്തകന്മാർ (ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ) വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗ്രീക്ക് തത്ത്വചിന്തയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നാന്നെന്നു ചില എഴുത്തുകാർ വാദിക്കുന്നു. ഈ അനുമാനത്തെ പിന്താങ്ങാൻ കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലാ പ്രൊഫസർ ആർ.എ. നിക്കോൾസൺ സൂഫികളുടെയും ഗ്രീക്ക് തത്ത്വചിന്തകരുടെയും കൃതികൾ തമ്മിലുള്ള സമാനതകൾ ഉദ്ധരിച്ചു. ഭാരതീയ വേദാന്തത്തിൽ നിന്നോ ബുദ്ധമതത്തിൽ നിന്നോ ആണ് സൂഫിസം ഉരുത്തിരിഞ്ഞതെന്ന് മറ്റ് ചില എഴുത്തുകാരും വാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളെല്ലാം തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ തത്വങ്ങൾക്ക് സമാനതയുണ്ട് എന്നത് കൊണ്ട് അത് സമാനമായ മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടുവന്നതാണ് എന്ന് തീർത്തും തെളിയുന്നില്ല.

സൂഫിസത്തിന്‍റെ വിവിധ ശാഖകൾ സ്വീകരിച്ചു വന്ന രീതികൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഓരോ ശാഖയും അനുവർത്തിച്ച രീതികൾ അതാതു പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക രീതികൾക്ക് അനുസൃതമാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ പണ്ഡിതനായ ഷാ വലിയുള്ളാ (റ.അ. D.1762) നിരീക്ഷിച്ചു. സമൂഹത്തിൽ മറ്റ് മതങ്ങളുടെയോ ആചാരങ്ങളുടെയോ ചില വശങ്ങളിൽ ശൈഖുമാർ ചാഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം. പ്രേത്യകിച്ചും അത്തരം സംസ്കാരങ്ങൾ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയതാകുമ്പോൾ. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉപരിപ്ലവമായ സമാനതകൾ കണ്ടെത്താൻ മാത്രമായുള്ള വായന നാം ഒഴിവാക്കണം. കാരണം ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സൂഫി സഹയാത്രികൻ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു യോഗിയെപ്പോലെ തന്നെ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും രണ്ടുപേരും അവരവരുടെ രീതികളിലും സാധനാലക്ഷ്യങ്ങളിലും കാര്യമായ വ്യത്യാസം പുലർത്തുന്നു എന്നതാണ് സത്യം.

ഏതൊക്കെ തരം ആത്മീയതകൾ (മിസ്റ്റിസിസം) ഏത് സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നു എന്ന ചോദ്യം പണ്ഡിതോചിതമാണ്. ഓരോ മനുഷ്യാത്മാവിലും ആത്മീയതയോടുള്ള ഉള്ളുണർവ് നിലനിൽക്കുന്നു. എല്ലാ നാടുകളിലും എല്ലാ ഭാഷകളിലും എല്ലാ മതങ്ങളിലും സമാനമായ ചില തത്വങ്ങൾ പ്രാമുഖ്യം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിനർത്ഥം ആ സമൂഹങ്ങൾ അവ പരസ്പരം കടം വാങ്ങിയത് കൊണ്ടല്ല. ദൈവത്തെ അറിയാനുള്ള സഹജമായ ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നതാണ് ഈ സമാനതയ്ക്ക് കാരണം. ആത്മീയ പുരോഗതിയിലേക്കും പരിശീലനങ്ങളിലേക്കും തിരിയുക എന്നത് മനുഷ്യന്‍റെ സഹജമായ സ്വഭാവ വിശേഷമാണ്.

സൂഫിസത്തിൽ കാണുന്ന ആശയങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളും ക്രിസ്തുമതം, യഹൂദമതം, ഹിന്ദുമതം, ബുദ്ധമതം, മറ്റ് ജാതീയ പാരമ്പര്യങ്ങൾ എന്നിവയിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അതിനർത്ഥം അവ അനിസ്ലാമികമാണ് എന്നല്ല. അവയൊക്കെ അഹൈന്ദവമാണെന്നോ, ക്രൈസ്തവവിരുദ്ധമാണെന്നോ, യഹൂദവിരുദ്ധമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധവിരുദ്ധം ആണെന്നോ എന്നല്ല. കാണുന്നതുപോലെ ഈ സംഗതികൾ എല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യന്‍റെ സഹജാവസ്ഥയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ വിശ്വാസസംഹിതകളും നിയമപരമായിതന്നെ ഈ സമാനതകൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രധാനസംഗതി മനസ്സിലാക്കാതെ, സൂഫിസത്തിനോ മറ്റ് ആത്മീയ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കോ ബാഹ്യ സ്രോതസ്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശഠിക്കുന്നവർ എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും ഇടയിലെ ഐക്യത്തിന്‍റെ അന്തർധാരയും മനുഷ്യന്‍റെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ ഓരോ സ്മാരകങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം.

Total
0
Shares
മുൻ ലേഖനം

എന്താണ് സൂഫിസം അഥവാ തസ്വവ്വുഫ്

അടുത്ത ലേഖനം

ചരിത്രപരമായ വികസനം

ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകൾ
Read More

ചരിത്രപരമായ വികസനം

ഇസ്‌ലാമിന്‍റെ ആത്മീയമാനവുമായി സൂഫിസം എല്ലായ്‌പ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ഇസ്‌ലാം മതം സ്ഥാപിതമായ ശേഷമുള്ള ഏറെക്കാലത്തോളം “സൂഫിസം” എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തായി കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ സൂഫിസത്തിന്‍റെ ചരിത്രം എന്താണ്, അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്? ഉൽക്കടമായ ആഗ്രഹവും ആത്മീയ അശാന്തിമൂലവും പ്രാർത്ഥന, ധ്യാനം എന്നിവയിൽ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ പ്രേരിതരായ വ്യക്തികൾ എല്ലാ ദേശകാലങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രവാചകനെന്ന നിലയിലുള്ള…
Read More

ആഗോളപ്രശ്നങ്ങളും സൂഫിസവും

സമകാലികസമൂഹത്തിനു മാത്രമല്ല ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മാനവരാശിയുടെ ദിശയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങളിലും സൂഫിസത്തിന്‍റെ സമീപനം തികച്ചും പ്രസക്തമാണ്. സാമുദായികമൂല്യങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, സാമ്പത്തികസമത്വം, സംഘർഷപരിഹാരം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇസ്ലാമിന്‍റെ അധ്യാപനങ്ങളിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചരിത്രപരമായിത്തന്നെ പല സൂഫി ആചാര്യന്മാരും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി കാണാം. ഇന്ന് സൂഫി സമ്പ്രദായങ്ങൾ അവലംബിച്ചു ജീവിക്കുന്ന…
Read More

എന്താണ് സൂഫിസം അഥവാ തസ്വവ്വുഫ്

ആത്‌മീയ ഉൾവിളി ജാതിമത ഭേദമെന്ന്യേ ഓരോ വ്യക്തിയിലും അന്തർലീനമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിനും അപ്പുറമുള്ള ഒരു തലം അനുഭവിക്കാനും തന്‍റെ ആത്മീയമായ സത്തയെ അറിഞ്ഞു അതിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകാനുമുള്ള ഒരു വാസനയാണത്. ചിലർക്ക് ആ വാസന കൂടിയ അളവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, മറ്റു ചിലർക്ക് തീരെ ചെറിയ തോതിൽ മാത്രമായിരിക്കും. ചില വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ ഉൾപ്രേരണയെ…
Read More

സൂഫിസവും മാനവികതയുടെ ഭാവിയും

മനുഷ്യകുലം ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് എന്നു പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നാം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ, എവിടെ എത്തിയെന്നു പര്യാലോചിക്കേണ്ടി വരും. ജീവിതത്തിന്‍റെ പരീക്ഷണഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യക്തികൾക്ക് സഹായം തേടാൻ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉയർന്ന ശക്തിയെക്കുറിച്ചു ഓരോ രാജ്യത്തിനും ചില ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം. സമൂഹങ്ങൾ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതികൾ ക്രമേണ ഔപചാരിക മതസ്ഥാപനങ്ങളും ആചാരാനുഷ്ഠനങ്ങളുമായി മാറി. മതപരമായ…